ТЕХНОЛОГИ БА
ХҮНИЙ ЭРХ

Технологи хүний эрхийг зөрчих шинэ арга замуудыг бий болгож байна

Технологи хүний эрхийг зөрчих шинэ арга замуудыг бий болгож байна. Ялгаварлан гадуурхалтыг дэлгэрүүлж, засгийн газрууд болон компаниудад бидний хувийн орон зай, хувийн нууцад халдах боломжийг олгож байна.


Эмнести Интернэшнл Технологийн дэвшлийг хүний эрхийн төлөө ашиглахын төлөө үйл ажиллагаа өрнүүлж, цахим орчинд эмэгтэйчүүдийн эсрэг гутаан доромжлохын эсрэг тэмцэхийн зэрэгцээ таныг хувийн нууцаа хамгаалахад хэрэг болох зөвлөмжүүдийг хүргэж байна.


ХАМААРАЛТАЙ МЭДЭЭЛЛҮҮД