Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт

Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт

ID: 2

ХЭЛ: mn

ХУГАЦАА: 90 мин

Анги, хамт олонд зориулсан сургалт 

ХУГАЦАА: 90 мин

ХАМРАГДАХ ХҮНИЙ ТОО: 20-30 хүн