Хүний эрхэд ээлтэй сургууль болох нь

Хүний эрхэд ээлтэй сургууль болох нь

ID: 16

ХЭЛ: mn

ХУГАЦАА: 90 минут

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, багш нар, сургуулийн удирдлага, эцэг эхэд зориулсан цогц сургалт 

ХУГАЦАА: 90 минут

ХАМРАГДАХ ХҮНИЙ ТОО: 25-30